Logo klein JT

RedWoodFarms

Algemene voorwaarden

facebook

youtube

 


 

1.Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten voortvloeiend uit werkzaamheden behorend tot www.sequoiabomen.nl, www.sequoiabomen.be en www.mammutbaume.de onderdeel van RedWoodFarms gevestigd te Kerkrade en tevens werkzaam vanuit vestiging Kerkrade en Den Bosch.                                                                                            

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd waarbij de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. RedWoodFarms is bevoegd deze voorwaarden tussentijds te veranderen en de consument gaat bij bestelling akkoord met het reglement dat op dat moment van kracht is.

 

2. Land

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten voor zowel Nederland als het buitenland.

 


3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s exclusief BTW. RedWoodFarms valt onder de landbouwregeling en voert derhalve een nul procent BTW tarief.
3.2 De prijzen op de website en in advertenties zijn indicatief, de prijzen op de offerte zijn leidend.
3.3 Na het ontvangen van de orderbevestiging dient de koper indien nodig de aanbetaling te voldoen. Pas na het ontvangen van de betaling wordt uw bestelling geleverd.

3.4 Voor orders boven de 1000 euro dient 25% van de orderwaarde bij opdrachtgunning binnen 30 dagen overgemaakt op rekening van RedWoodFarms v.o.f.

3.5 Bij een aanbetaling volgt betaling van het volledige bedrag, eventueel verminderd met het aanbetalingsbedrag, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door RedWoodFarms aan te geven wijze.4. Levering en uitvoering
4.1 Alle door RedWoodFarms genoemde leveringstermijnen, aanbiedingen, bevestigingen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn nimmer fatale termijnen. Indien mogelijk worden de producten binnen 30 dagen na overeenkomst geleverd.
4.2 Overschrijding van leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding, weigering van producten, opschorting van betalingen of anderszins niet-nakoming van enige verplichting zijnerzijds.
4.3 Mochten er onvoorziene complicaties optreden omtrent de bestelling dan wordt de koper hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht.
4.4 Levering vindt plaats af kwekerij of op het door de koper aangegeven afleveradres als er bezorgd en of geplant moet worden. Bij bezorgen wordt er direct naast de (vracht)auto gelost zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming. Ter beoordeling van de chauffeur.
4.5 Zodra de te leveren producten op plaats van opgegeven afleveradres zijn aangekomen vervalt het risico voor RedWoodFarms en is het risico voor de ontvanger. Indien ontvanger aangeeft dat de producten ook bij de buren geleverd mogen worden is het risico voor ontvanger vanaf levering bij de buren.
4.6 Bij ontvangst dient de ontvanger de bestelling te controleren voordat de ontvanger tekent voor ontvangst van de bestelling.
4.7 Bij levering in fases wordt elke fase als een afzonderlijke, te factureren transactie beschouwd.
4.8  Kleine beschadigingen en takbreuk die geen invloed hebben op een goede hergroei en/of herstel van de boom vormen geen reden tot reclameren.
4.9 Eventuele tol, parkeer, wachturen ontheffings en/of veerkosten zullen worden doorberekend.

4.10 Bij levering middels pakketpost is RedWoodFarms niet aansprakelijk mocht de bestelling na correcte adressering kwijt raken dan wel niet juist aankomen, of beschadigd zijn als gevolg van onjuist vervoeren van de pakkerpostdienst.5. Verplichtingen van de afnemer bij aanplant
5.1 Koper dient  te zorgen voor een goed bereikbare doorgang en plantlocatie voor eventuele machines en producten. Extra kosten door vertraging of inzet machines welke nodig zijn zullen worden doorberekend.
5.2 De koper stelt RedWoodFarms in de gelegenheid het werk te verrichten. Daaronder valt het ter beschikking stellen toiletvoorziening en gebruik elektra/water.  
5.3 De koper dient er voor te zorgen dat plantlocatie een plantklare locatie betreft vrij van grove wortels, obstakels, kabels, leidingen, puin etc. Daarnaast dient plantlocatie goed ontwaterd te zijn en er mogen geen harde/storende lagen bevatten. RedWoodFarms geeft desgewenst schriftelijk aanwijzingen op zijn vakgebied.
5.4 Koper zorgt voor aanwijs van de kabels en leidingen welke zich op het perceel bevinden.
Leidingen op het perceel dienen door koper te worden gemarkeerd of te kunnen worden aangewezen. Bij eventuele beschadiging kan RedWoodFarms geen aansprakelijkheid accepteren.
5.5 Vanwege wettelijke bezwaren blijft overtollige vrijgekomen grond op locatie direct naast het plantgat, en wordt niet afgevoerd.
5.6 De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
A. Onjuistheden in de door of namens de koper verstrekte gegevens
B. Eventuele schades die ontstaan na plaatsing van de geleverde beplanting
C. Onjuistheden in de door de koper verlangde werkwijzen of plantlocatie
D. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de koper wordt verstrekt.
E. Onjuistheden in de door of namens de koper verstrekte ligging van kabels en leidingen.6. Garantie
6.1 Bomen: De door RedWoodFarms aangeboden garantie is enkel de uitloopgarantie na aanplant. Deze houd in dat de boom binnen 3 maanden dient uit te lopen.
Zaden: op het uitkomen van zaden kan RedWoodFarms geen garantie geven. Getracht wordt door aan de hand van de meegeleverde zaaihandleiding ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk zaden uitkomen, waarbij RedWoodFarms als indicatie een maximum van 20% opkomstpercentage meegeeft.

6.2 Garantie is van toepassing in de navolgende gevallen:
a. De bomen worden geplant door RedWoodFarms
b. Wanneer de bomen door koper op de door RedWoodFarms geadviseerde plant- en (snoei)instructie zijn geplant waarbij de geadviseerde materialen door RedWoodFarms zijn geleverd op een juiste wijze zijn toegepast.
c. Er geen kortingen zijn verwerkt in de offerte.

6.3 Het recht op garantie vervalt bij:
Vorstschade, droogteschade, over bewatering, aantastingen door schimmels, ziekten, plaagdieren, vandalisme, vraat door dieren en natuurrampen. Het ophogen, afsluiten, verdichten en/of bestraten van de bodem direct rondom de boom.
Alle overige omstandigheden en/of factoren welke buiten de invloedsfeer vallen van RedWoodFarms zoals extreme weer situaties. Het niet correct verzorgen van de bomen door de koper.


7. Aansprakelijkheid
Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
7.2 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een maximum van het totale bedrag van de betreffende order.
7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit weersomstandigheden en aantasting van levende materialen afkomstig van ziektes en plagen.

8.1 Klachtenregeling
8.1 Bij eventuele klachten verzoeken we u dit te mailen naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Hierbij tracht RedWoodFarms uw klacht binnen 14 werkdagen te behandelen.

 

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 RedWoodFarms behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, alsmede op de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

11. Maten van bomen en planten
11.1 Bomen worden verhandeld in hoogtematen genomen in centimeters. Hoogtematen bij bomen zijn indicatief hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

11.2 Hoogte maten van planten worden genomen vanaf het maaiveld. (pot of kluit) wordt dan ook niet meegerekend. 
11.3 RedWoodFarms behoud het recht om bijkomende maten te leveren mocht een product op dat moment niet  meer beschikbaar zijn. Bij een kleinere maat stellen wij de prijs naar beneden bij. Indien een grotere maat geleverd word dan blijft de geoffreerde prijs staan. 


 

RedWoodFarms

Haghenstraat 65
6461 VT, Kerkrade        Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Nederland
+31 (0) 45 5455530      KvK nr: 59795255
+31 (0) 6 38193312      BTW-IdNr. NL853647082B01